Sản phẩm /  Bugi xông /  Mitsubishi /  L200 2.5L 93 - 96/ 96 -