Sản phẩm /  Bugi xông /  Toyota /  Hilux 4WD 97 - 05